Lautenbach

Familiewapen ... wapenschild

Translation in english and german.

Lautenbach Lauten < hluttar

Proto-Germanic
Etymology
From pre-Germanic *ḱluHdrós, equivalent to an unattested *hleutaną (“to clean”) +‎ *-raz, the former being an extension in *-d- from Proto-Indo-European *ḱlewH- (“to clean”).
Pronunciation
IPA(key): /ˈxluː.trɑz/
Adjective
*hlūtraz
clean, clear, pure
Descendants
Old English: hlūtor
Old Dutch: luttira (plural)
Middle Dutch: luter (Middle and Modern Dutch louter is via High German)
Dutch: luyter (early modern)
Old English: hlutor
Old Frisian: hlutter
Old Saxon: hluttar
Old High German: hlūtar
Middle High German: lūter
German: lauter
Dutch: louter
Gothic: (hlūtrs)

Lautenbach = Klarenbeek, Clearstream

Schild: In blauw drie zilveren golvende dwarsbalken

Helmteken: een blauwe vlucht, beladen met drie golvende dwarsbalken

Helmkleed en wrong: blauw, gevoerd van wit

Lautenbach familiewapen

In het boek Lautenbach - Vier eeuwen familiegeschiedenis (door drs. Jacob Lautenbach, uitgegeven door de Stichting Jacobus Lautenbach 1537/'38-\tot 1611) is de herkomst van het wapen omschreven. Onderstaande tekst is afkomstig uit dit boek.

"Eerste vindplaats van het familiewapen Lautenbach was de collectie Muschart in het Centraal Bureau voor Genealogie in Den Haag. Rudolphe Theodore Muschart stelde vanaf het begin van de 20ste eeuw tot zijn overlijden in 1955 een omvangrijke heraldische collectie samen. Daarin is ook een wapen opgenomen onder de naam Lautenbag, dat hij ontleende aan aan het wapenboek van Jacob Romein uit 1753. Hij vermeldde niet wie dit wapen heeft gevoerd. De omschrijving van het wapen luidt: in blauw drie golvende zilveren dwarsbalken, met als helmteken een vlucht.

Omdat een vermelding ontbreekt omtrent de persoon die dit wapen voerde, was het op dat moment niet zeker of dit het wapen is dat Jacobus Lautenbach heeft gevoerd. Die onzekerheid verdween toen in de Grote- of Jacobijnerkerk in Leeuwarden de grafzerk van Jacobus werd 'herontdekt'. Op deze grafzerk is het door Jacobus gevoerde wapen nog slechts flauw zichtbaar, maar duidelijk genoeg om te zien dat het inderdaad om hetzelfde wapen gaat: de drie golvende dwarsbalken zijn ondanks de vernielingen in 1795 duidelijk te herkennen. Ook op de grafzerk van Jacobus' dochter Catharina is het Lautenbach-wapen weergegeven; het is daar het vrouwelijke wapen (van Catharina).

Het Lautenbach familiewapen kan worden gezien als een sprekend wapen, het wapen symboliseert de familienaam Lautenbach: de drie golvende zilveren dwarsbalken staan voor de heldere beek (Lautenbach).

Om het Lautenbach-wapen voor nu en later eenduidig vast te leggen, werd in het voorjaar van 2003 aan de Fryske Rie foar Heraldyk de vraag voorgelegd het wapen opnieuw te tekenen en te registreren. De heer Rudolf J. Broersma, tekenaar van de Fryske Rie foar Heraldyk, heeft het tekenen van het Lautenbach familiewapen voor zijn rekening genomen en de registratie heeft plaatsgevonden door middel van publicatie van het wapen in het Genealogysk Jierboek 2003.

Bij deze publicatie is de volgende tekst opgenomen:
'Dit wapen mei fierd wurde troch it neiteam fan Jacobus Lautenbach, berne yn 1537 of 1538 en stoarn 17 maart 1611 yn Ljouwert, trout mei Engeltje Willims Klotz. Jacobus Lautenbach wie Gerjochtskoltus fan it Frysk-Nassauske Kriigsgerjocht yn Ljouwert. Ynstjoerder: J. Lautenbach, ..., Drylst, út namme fan de 'Stichting Jacobus Lautenbach 1537/'38 tot 1611'.

Daarmee is het wapen aan de vergetelheid ontrukt en kan elke afstammeling van Jacobus Lautenbach het familiewapen voeren. © 2004 Stichting Jacobus Lautenbach 1537/'38 tot 1611


Familienwappen ...

Schild: In Blau drei silberne wellenförmige Querbalken
Helmzier: ein blauer Flug mit drei wellenförmigen Querbalken
Helmdecken und Wulst: blau, weiß ausgekleidet

Wer setzt in diese Übersetzung aus dem Niederländischen die korrekten heraldischen Begriffe ein?

Lautenbach Familienwappen

In dem Buch Lautenbach – Vier eeuwen familiegeschiedenis, Lautenbach – Vier Jahrhunderte Familiengeschichte (von drs. Jacob Lautenbach, herausgegeben von der Stiftung Jacobus Lautenbach 1537/38 bis 1611) ist die Herkunft des Wappens beschrieben. Der nachfolgende Text ist dem Buch entnommen.

„Erste Fundstelle des Familienwappens Lautenbach war die Sammlung Muschart im „Centreel Bureau voor Genealogie“ in Den Haag. Rudolphe Theodore Muschart stellte vom Beginn des 20. Jahrhunderts bis zu seinem Tode 1955 eine umfangreiche heraldische Sammlung zusammen. Darin ist auch ein Wappen unter dem Namen Lautenbag aufgenommen, das er aus dem Wappenbuch von Jacob Romein aus dem Jahre 1753 entnahm. Er gab nicht an, wer dieses Wappen führte. Die Beschreibung des Wappens lautet: in Blau drei wellenförmige silberne Querbalken, als Helmzier ein Flug.

Da nicht angegeben ist, welche Person dieses Wappen führte, war es zu diesem Zeitpunkt nicht sicher, ob dies das Wappen ist, das Jacobus Lautenbach geführt hat. Diese Unsicherheit verschwand, als in der Grote- of Jacobijnerkirche in Leeuwarden die Grabplatte von Jacobus „wiederentdeckt“ wurde. Auf dieser Grabplatte ist das von Jacobus geführte Wappen noch undeutlich sichtbar, aber deutlich genug um zu sehen, dass es in der Tat dasselbe Wappen ist: die drei wellenförmigen Querbalken sind trotz der Beschädigungen im Jahre 1795 deutlich zu erkennen. Auch auf der Grabplatte von Jacobus' Tochter Catharina ist das Lautenbach-Wappen dargestellt; es ist dort das weibliche Wappen (von Catharina).

Das Lautenbach Familienwappen kann als sprechendes Wappen angesehen werden, das Wappen symbolisiert den Familiennamen Lautenbach: die drei wellenförmigen silbernen Querbalken stellen den klaren (lauteren) Bach dar.

Um das Lautenbach-Wappen für jetzt und immer eindeutig festzulegen, wurde im Frühjahr 2003 bei „de Fryske Rie foar Heraldyk“ beantragt, das Wappen neu zu zeichnen und zu registrieren. Herr Rudolf J. Broersma, Zeichner bei „de Fryske Rie foar Heraldyk“, hat den Wiederentwurf des Lautenbach Familienwappens übernommen und die Registrierung ist durch die Veröffentlichung des Wappens im „Genealogysk Jierboek 2003“ erfolgt.

In der Veröffentlichung erschien der folgende Text:
‚Dit wapen mei fierd wurde troch it neiteam fan Jacobus Lautenbach, berne yn 1537 of 1538 en stoarn 17 maart 1611 yn Ljouwert, trout mei Engeltje Willims Klotz. Jacobus Lautenbach wie Gerjochtskoltus fan it Frysk-Nassauske Krijgsgerjocht yn Ljouwert. Ynstjoerder: J. Lautenbach, ..., Drylst, út namme fan de ‚Stichting Jacobus Lautenbach 1537/'38 tot 1611'.

Freie Übersetzung (der Übersetzer beherrscht kein Friesisch):
Dieses Wappen darf geführt werden von jedem Nachkommen von Jacobus Lautenbach, geboren 1537 oder 1538 und gestorben am 17. März 1611 in Leeuwarden, verheiratet mit Engeltje Willems Klotz. Jacobus Lautenbach war Gerichtsschulze des Friesisch-Nassauischen Kriegsgerichts in Leeuwarden. Antragsteller: J. Lautenbach, ..., IJlst, im Namen der ‚Stiftung Jacobus Lautenbach 1537/38 bis 1611'.

Hierdurch ist das Wappen der Vergessenheit entrückt, und jeder Nachkomme von Jacobus Lautenbach kann das Familienwappen führen.“
© 2004 Stichting Jacobus Lautenbach 1537/'38 tot 1611.

Übersetzer: Walter Lautenbach, Essen, Deutschland.

Family coat of arms ...

Shield: In blue three silvery waving bars

Helmet sign: a blue flight with three waving bars

Mantling and crest wreath: blue with white

Lautenbach family crest

First occurrence of the Lautenbach family crest was in the collection Muschart in the Central Bureau for Genealogy in The Hague (the Netherlands). Rudolphe Theodore Muschart compiled from beginning of the 20 th century till his death in 1955 a heraldic collection. In this collection there was a crest with the name Lautenbag which he took from the crest book of Jacob Romein in 1753. He did not mention who used this coat of arms.

The grave of Jacobus Lautenbach in the Grote- or Jacobijnerkerk (Big- or Jacobinerchurch) in Leeuwarden was (re-) discovered and shows clearly the same crest, despite demolition in 1795.

The Lautenbach family crest symbolises the family name: three waving, silvery fesses (bars) meaning the clear/bright stream (Bach – stream; lauten – clear).

In 2003 the family crest is published in the annual of the Fryske Rie foar Heraldyk (The Frisian Heraldic Society) with the following text: (original in Frisian)

'This crest may be used by every descendant of Jacobus Lautenbach, born 1537 or 1538 and died March 17 1611 in Leeuwarden, married with Engeltje Willems Klotz. Jacobus Lautenbach was judge of the Frisian-Nassauic military court in Leeuwarden.'

The family crest is now rescued from oblivion and every descendant of Jacobus Lautenbach may bear the Lautenbach coat of arms. © 2004 Stichting Jacobus Lautenbach 1537/'38 tot 1611.