Details

van een Lautenbach ... klik hier om terug te gaan   Grafical Family Tree        Translate

Sybren Wijbes Lautenbach

 
Zoon van 08q

Nageslacht 09-aa | 1806-1858

Sybren Wijbes Lautenbach werd geboren te Dronrijp op 25 december 1806 en overleed daar op 24 november 1858. Sijbren huwde te Menaldumadeel op 16 mei 1838 met Hankje Gerrits de Vries (Dronrijp 8 maart 1811, 8 november 1899). Uit dit huwelijk kwamen vier kinderen.

Hun trouwakte vermeldt voor Sybren: 'permissie verleend door Majoor kommanderende de eerste Afdeeling Mobiel Vriesche Schutterij'. Wanneer Sybren overlijd zijn al twee van zijn kinderen overleden. Ruim eenjaar na het overlijden van Sybren sterkt ook zijn zoon Gerrit, 20 jaar oud. In diens successie memorie staat omschreven welke goederen in het bezit van dit gezin zijn. Wat onroerende goederen betreft is dat alleen de huzinge nummer 225, met erf en grond, en een stuk bouwland, staande en gelegend onder Dronrijp, kadastraal Dronrijp, sectie A, nummer 384, groot 2 roeden, 80 ellen, en nummer 385, groot 82 roden, 50 ellen.
Sybren Wijbes Lautenbach was arbeider en gardenier.