Details

van een Lautenbach ... klik hier om terug te gaan   Grafical Family Tree        Translate

Willem Sijbrens Lautenbach

 
Zoon van 06e

Nageslacht 07k | 1718-1802

Willem Sijbrens Lautenbach werd te Berlikum geboren op 2 november 1718 en overleed te Dronrijp op 29 mei 1802. Willem huwde te Berlikum op 17 mei 1744 voor de kerk met Aaltje Wijbes (Marssum 3 september 1724). Uit dit huwelijk kwamen vijf kinderen.

In de Quotisatiekohieren van 1749 wordt Willem omschreven als 'gemeen boer' en bedraagt zijn aanslag 45-13-0. Zijn vermogen moet toen ongeveer 1900 Caroligulderns hebben bedragen. Willem is boer onder Dronrijp op een boerderij die 60 pondemaat groot is.
Willem Sijbrens Lautenbach was boer.